12 JULI 2020 – DE VIJFDE ZONDAG NA PINKSTEREN.

GENEZING VAN DE TWEE BEZETEN GERGESENEN.

Mattheüs 8:28-34; 9:1

  

Mattheüs 8

28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.

29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U [te]

[doen]? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?

30 En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.

31 En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat

wij in die kudde zwijnen varen.

32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde

zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij

stierven in het water.

33 En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren,

boodschapten zij al [deze] dingen, en wat den bezetenen [geschied] [was].

34 En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij,

dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.

Mattheüs 9

1 En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij

brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende.

 

Als we het Evangelie zorgvuldig lezen, zien we dat Jezus niets ‘op goed geluk’ deed. Dus ging Hij aan boord van het schip met het specifieke doel om in het land der Gergesenen twee zielen van het werk van een ‘legioen’ van demonen te bevrijden.

Ziehier mensen die, door duivels in chaos gestort, zich in het allerlaatste stadium van verval bevonden. Het waren mensen bij wie de menselijke eigenschappen niet meer schitterden.

Wel, in elk van deze mensen was een ziel aanwezig. En voor deze ziel stak Jezus de zee over.

Jezus had bij verschillende gelegenheden gepredikt dat ‘de ziel kostbaarder is dan de gehele wereld’ [“Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en verliest zijn eigen ziel?”*] en ook ‘wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?’ (Mat. 16:26). – Abstracte verklaringen die de mensen niet echt ertoe brengen om voor hun ziel te zorgen. Daarom slaat Jezus, tijdens de gebeurtenis met de bezeten Gergesenen, een andere weg in: aan de hand van een wonder laat Hij zien wat de prijs van een ziel is.

En dit vooral tegen de prijs van een kudde varkens. En voor de redding van een ziel liet hij de varkenskudde van de Gergesenen ten onder gaan. Maar deze keuze leidde tot een schandaal. Omdat zij niet tegen hun verlies konden ‘ging de gehele stad […] uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken’. Met andere woorden, voor het ‘verlies’ dat Jezus hun aandeed, verdreven ze God buiten hun landsgrenzen. Zij spraken zich uit voor hun varkens, en niet voor de ziel.

Jezus gehoorzaamde: ‘En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad’.
En meer hoefde Hij niet te doen: hij liet de Gergesenen twee zendelingen na. En enkele voormalig bezetenen zijn niet zomaar zendelingen.

 

* Vers vertaald naar The Orthodox Study Bible (2008)

 

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 172-173.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven