31 MEI 2020 – DE ZONDAG VAN DE HEILIGE VADERS VAN HET EERSTE OECUMENISCHE CONCILIE (325). GEBED VAN JEZUS

(Johannes 9:1-38).

 

Het christendom richt zich tot de persoon. Het richt zich op de drie zielseigenschappen: de kennis, de liefde en de wil.

Bijbelteksten:

  1. Kennis van de Heilige Drie-Eenheid – “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.” (Johannes 17:3)
  2. “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.” (Johannes 14:23)
  3. “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheüs 5:48)

Ziehier dan de drie zielseigenschappen: de kennis van God, als voorwaarde voor het eeuwige leven; liefde, een voorwaarde voor de vergoddelijking van de mens; en de wil, een voorwaarde voor volmaaktheid. 

Er worden ons van ons geen onmogelijke dingen gevraagd. Laat de vervolmaking niemand afschrikken: in ieder individu zit namelijk een eigen mate van volmaaktheid verborgen die bereikt kan worden. Aan iedereen is tenminste één talent geschonken waarmee hij zijn verlossing kan bereiken.  

Ons wordt alleen gevraagd om al onze zielskracht te richten op Jezus, in Wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn.

Hij is de weg en de deur van het Koninkrijk.

Het woord Gods "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen" kan volgens de Heilige Vaders op verschillende manieren worden begrepen. Er kunnen mensen onder verstaan worden, de drie hierboven genoemde krachten van de ziel kunnen eronder verstaan worden, en de twee (of drie) onderdelen van de mens – de ziel en het lichaam – kunnen eronder verstaan worden.

 

Wij benadrukken hoe belangrijk het is dat ons gehele wezen om God draait, dan wel dat ons gehele wezen door God omgeven wordt. De manier waarop wij ons op Jezus richten zal bepalend zijn voor het gehalte van onze spirituele ontwikkeling als christenen.

Een christendom dat slechts één van deze drie eigenschappen van de ziel verheft, is een gebrekkig christendom. Bijvoorbeeld: het christendom is niet slechts kennis, want dat leidt tot rationalisme – het leidt tot verkleining ervan, tot de maat van de menselijke geest; beperkt en hulpeloos. Het is ook niet enkel liefde of gevoel, want dat leidt tot mystiek; in de meeste gevallen is het ongezond en eindigt het in fanatisme. Het is ook niet enkel de wil, want met alleen deze eigenschap kom je uit bij activisme en autoritarisme; een soort dictatuur in de naam van Jezus.

Daarom: zolang zijn zielseigenschappen niet in Christus bijeenkomen, zal de mens niet gericht zijn op God, en is zijn christendom een sektarisch christendom of leidt het tot sektevorming.

Ook het confessionalisme wordt sektarisch zodra de verschillen er worden uitvergroot en ze een belangrijkheid krijgen die ze niet hebben.

De harmonieuze vervlechting van de zielseigenschappen – zoals die zich voordeed in Jezus – dát is waar het christendom voor de schepping van de nieuwe mens naar streeft.

Waar vinden we Jezus?

  1. Verborgen in Zijn geboden.
  2. Bedekt met Zijn Mysteriën.
  3. Ongezien maar aanwezig bij elke beproeving en kruisweg.
  4. In Zijn geheel in de Kerk, binnen de grote kerkgemeenschap.

We kunnen God alleen kennen door Jezus Christus, Die onze weg naar de Vader is. En we kunnen Jezus niet winnen zonder de geboden, de Mysteriën, het Kruis en Zijn Kerk die ons hele wezen verplaatsen van de vijandschap van degenen hier op aarde, naar de vrede van het aanstaande koninkrijk.

 

Door Jezus te vinden vinden we onszelf, onze lotsbestemming en onze eeuwigheid.

 

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 97-98.

 

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven