Deze vraag kwelt terecht vele mensen. Zal God inderdaad alle mensen met de eeuwige hel bestraffen, die aan de ellendigen geen voedsel, drank, kledij of onderdak hebben geschonken of die de zieken en gevangenen niet hebben bezocht? Verdient een nalatigheid, begaan in de tijd, een eeuwige straf? Welk geheim kan op deze vraag een antwoord bieden?

Het antwoord is eenduidig: de hongerige, dorstige, naakte, vreemde, gevangene of zieke is niet (alleen) een arme man of vrouw, het is in de eerste plaats Jezus Christus, de Heiland, die in de mens leeft sinds zijn doopsel. Daarom is het noodzakelijk om, wanneer de mens nog een goede, geestelijke gezondheid bezit, ons niet zozeer te richten op tijdelijke en materiële dingen, maar op in geestelijk opzicht waardevolle zaken. We moeten ons richten op Christus, Die in elke mens tot volwassenheid wil komen. Indien wij niet de gave van de Heilige Geest volop ontdekken, blijft de Christus in ons hongerig, dorstig en naakt. Hij wordt een vreemdeling en een zieke in onze innerlijke duisternis, een gevangene in een kerker, waar de wormen van de hartstochten en de slangen van de zonden huizen. Daarom vermaant Paulus de Christenen van Corinthe op een strenge wijze: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.”1

Wij, mensen van deze tijd, zijn verlicht. Wij hebben Christus en de Heilige Geest in het diepste van ons geestelijke wezen, of wij ons dat bewust zijn of niet, of wij dat geloven of niet. Jezus Christus, de Gekruisigde, is voor al wie gedoopt is, de Rots en de Hoeksteen van hun geestelijke leven. Toch zal het Geloof verzwakken, zoals de Bijbel voorzegt. “Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.””De zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het Woord en hij wordt onvruchtbaar.”3  En de ongelovige, de ongedoopte zal de bovenhand halen. Hij kent Christus niet als Hoeksteen van zijn geestelijk leven en hij heeft zijn fundament niet in Christus. Ook de aanhangers van sekten, die het eerste en laatste doopsel niet erkennen, bevinden zich in dezelfde situatie als de ongelovige, want er is maar “één Heer, één Geloof, één Doop”4 Een tweede doop is de ontkenning van de eerste en enige doop. Ook zij zullen vreselijk lijden, in de huidige tijden, maar ook in eeuwigheid.

Thans kennen wij Hem, Die honger en dorst lijdt in een kerker, zolang de mens zich laat verleiden door het bedrog van de duivel, zolang de mens Hem uit vrije wil verloochent en ontkent, zolang de mens Hem steeds maar opnieuwkruisigt, overdag en ‘s nachts.

1Cor. 3:

11.      Een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

12.      Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro,

13.      Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

14.      Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,

15.      Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hijzelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Nu is alles duidelijk. In ons aardse leven bepaalt de mens zijn houding tegenover Christus en de Heilige Geest, ons fundament en ons leven in God. Ofwel kiezen voor het verraad van Judas, ofwel kiezen we voor de vriendschap en liefde van Joannes. Het lot dat ons wacht, hangt af van deze keuze. Ook al leven we zo lang als Methusalem… “De Heer is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht.”5  Ook al vergeldt Hij een onbetekenende beslissing of een misstap in de tijd met een eeuwige straf.

  .

2Cor. 13,5
1Cor. 6,3
Psalm 137,8
Efe. 4,5
Zefanja,3,5

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven