Het Heilige Mysterie van de Biecht, het Sacrament van de Bekering is Gods genadevolle oordeel, verborgen in een nederig gebeuren als een geschenk, dat ontdekt wordt door wie van nederigheid houdt. Op dezelfde wijze verbergt het Heilige Offer van Christus tijdens de Goddelijke Liturgie nederig het stilte mysterie van de heerschappij over de wereld. De Christenen uit de vroegste Kerk begrepen waarom de Antichrist afwezig was in die dagen, toen de Heilige Liturgie (vaak) werd gecelebreerd. De Apostel Paulus beschrijft dit mysterie, zonder het evenwel volledig te onthullen: “En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.”1  Het is de Goddelijke Liturgie of “het dagelijks offer”2, waarover de Heer eertijds door de profeet Daniel sprak en waarover Hij later rechtstreeks tot ons sprak. De Goddelijke Liturgie verhindert dat de Antichrist of “de zoon des verderfs”3  zich vertoont. Op het geschikte ogenblik zal God hem dat wel toestaan. God de Vader zou omwille van de talrijke zonden van de mensheid de wereld reeds lang hebben vernietigd, maar God de Zoon, Die de mens en alle levende dingen liefheeft, komt dagelijks als een Heilig Offer(lam) voor God de Vader om te pleiten voor Zijn Genade.

De Zoon van God duldt voor ons een eeuwig gekruisigd worden. Het Koninklijke Lam staat vóór de Vader, biedt Zichzelf als Eeuwige Offerande aan en bidt een gebed tot bemiddeling voor deze arme wereld. God zou de aarde lang geleden reeds met menselijk bloed hebben doordrenkt, “door vuur”4 hebben vernietigd en door de woeste natuurelementen vernield, als niet het Bloed van het Lam, Jezus Christus, bewust, vrijwillig en eeuwig als prijs voor de redding der mensheid had gevloeid.

Het Bloed van het Lam, Jezus Christus, houdt door de Heilige Communie de ziel in het lichaam en de wereld in balans. Zoals het Mysterie van de Biecht een Hemels geschenk is, dat voor elke verwachtingsvolle ziel in een nederig gebeuren redding biedt, zo is ook het Mysterie van de Goddelijke Liturgie een nederig gebeuren dat de wereld redt en beschermd tegen de wraak van de Antichrist. Daarom zou iedereen moeten deelnemen aan de Goddelijke Liturgie, die opgedragen wordt in de Hemel én op aarde. De Goddelijke Liturgie op aarde is werkelijk levensbelangrijk.

Tot zover deze korte beschrijving van de Goddelijke Liturgie, waardoor God de wereld in stand houdt. De Goddelijke Liturgie is mysterievoller dan de menselijke taal kan beschrijven. Gedurende de Liturgie daalt God neer tussen de gelovigen en poogt hen langs de liturgische ladder naar Zich toe te trekken.

1 2Tes. 2,6
2 Dan. 12,11
3 2Tes. 2,3
4 2Pet.3,10

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven