Het Heilig Kruis zal, als “een teken dat weersproken wordt”1 in Zijn Glorie helderder stralen dan de zon. Het zal, ondanks de massale tegenstand, als een glorierijk zegeteken verschijnen: het goede heeft het kwade overwonnen. Dan, in deze dagen van verschrikking, zal God het Woord in Zijn Heerlijkheid neerdalen op aarde en Hij zal alle mensen op aarde oproepen. Niet tot bekering, maar tot oordeel. Dan zullen het geloof in God en Zijn Heilsplan (oikonomia) niet verborgen zijn en gezocht moeten worden: alles zal openbaar worden.

Wat de Antichrist betreft, in wie Satan al zijn vertrouwen en kracht had gesteld, getuigt de Bijbel:

 2Tessalonicenzen 2:

  1. Hem zal de Heer doden door de adem van Zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt.”

Daniel 12:

12.      Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.

Het is de grote en angstwekkende dag van God, een dag vol zegening voor de geroepenen, “de uitverkorenen en de gelovigen”2  Het is een dag van onbeschrijfelijke vreugde, een dag van het weer Thuis-komen, een weerzien van “zijn geboorteland”3  en het einde van alle verzuchtingen. Het is een dag van eindeloze vreugde bij het zien van de overwinning van het geduld, de verrijzenis, de erfenis die sinds het begin der tijden lag te wachten op hen, die God liefhadden en in deze liefde onwankelbaar bleven tot het einde. Dan zal mysterie na mysterie, door God alleen gekend, worden geopenbaard.

De overigen zullen hun ziel overgeven aan radeloze angst, want de elementen zullen over de aarde vallen en de Hemelse Krachten zullen beven. Dan zullen ze Hem, Die ze hebben gekruisigd, “de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.”4 Hij is onze Geliefde, die elke vrees bant, maar “de grootste angst” 5 bewaart voor hen, die Hem hebben vervolgd en gekruisigd omwille van Zijn mensenliefde: ze zullen hun eeuwige straf niet ontlopen. De overtredingen ontwikkelden zich tot een machtige stroom, die om een onmiddellijke veroordeling vraagt.

Op het ogenblik dat “de vrede op aarde weg”6 is genomen maar de tijd van “geen uitstel”7  nog niet is aangebroken, moeten wij spreken met woorden “als van God”8  over de Dag des Oordeels voor alle “mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen.”8  En deze dag kan elk ogenblik aanbreken.

De woorden van Christus tijdens Zijn laatste gebed op aarde zijn een oproep voor alle Christenen, in alle tijden en op alle plaatsen en ze krijgen een diepere betekenis bij het lezen over de zeven bazuinen en de zeven schalen met plagen.

En over de Antichrist kunnen ook nog andere dingen worden gezegd…

1  Luc. 2,34
2  Openb. 17,44
Jer. 22,10
4  Luc. 21,27
5  Wijsheid van Salomo 17,6
6  Openb. 6,4
7  Openb. 10,6
8  1Pet.4,11
9  Hand. 17,30-31

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven