Zolang het volk bekering zoekt en de Heilige Communie wenst te ontvangen, is Satan machteloos en krachtloos: God blokkeert zijn pad. Wanneer de menselijke geest echter overschaduwd wordt en de Goddelijke Liturgie minacht of zelfs verbiedt, en zelfs atheïsme predikt, dan zal het Eeuwige Offer ophouden en zal de afschuwwekkende verwoesting beginnen.

Daniel 12:

11.      En van de tijd af dat het dagelijks offer zal worden gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen.

Dit is de periode van drie en een half jaar, waarin Elia, de profeet in vuur en vlam, zal prediken over de laatste zeven schalen van Gods wraak, “want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.”1 “Want er zal dan grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest was van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”2

 Daniel 12:

  1. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Openbaring 16:

  1. En zij lasterden de God des Hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wanneer de laatste dagen tot voltooiing komen en het kwaad voldragen is, zal Elia3, de profeet in vuur en vlam, de Wederkomst van Christus aankondigen. Dit nieuws, de grootste vreugde voor de Christenen, brengt Elia in doodsgevaar, want de zondaars en ongelovigen zullen hem doden, net zoals ze Joannes de Doper hebben vermoord, “de geest en de kracht van Elia”4 bij Christus’ Geboorte. Wanneer deze boosaardige krachten menen de Almachtige te kunnen weerstaan door Zijn laatste profeet te vermoorden en daardoor ook God te doden, zie, Elia zal opnieuw tot leven worden gewekt…

De Joden zullen de dwaasheid van hun vijandschap en de misleiding van de Antichrist inzien. Ze zullen zich bekeren en, bevend en bang, Jezus Christus als God aanvaarden, zoals de Schrift vermeldt.

De Antichrist, de valse profeet, beraamt zijn plannen vanuit zijn kwaadaardige geest, die zichzelf voortdurend vernieuwt. Hij misleidt “de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God.”Ze zullen optrekken naar “het dal van Josafat”tijdens de laatste dagen van het grote bloedvergieten op aarde.

1 Openb. 15,1
2 Mat. 24,21
3 Mal. 4,5
4 Luc. 1,17
5 Openb. 16,14
6 Joel 3,12

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven