Als mensen ondanks de zware beproevingen toch weigeren zich van het verkeerde pad af te wenden, dan zullen ze overwonnen worden door bovennatuurlijke kwellingen en een chaos van duisternis en schaduw. “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.”1 Immers: “Zo gaat het met alle vlees, van de mens af tot het vee, doch over de zondaars komen deze dingen zevenvoudig meer. Dood en twist en zwaard en bloed, honger en verplettering en gesel. Al deze dingen zijn tegen de goddeloze geschapen en om hunnentwil is de zondvloed begonnen.”2

Vanuit de Hemel, in de onzichtbare wereld, bestuurt God de wereld en beveelt Hij wat er dient te gebeuren met allen en alles. Deze gebeurtenissen zullen ook hun uitwerking hebben op de Dag van het Laatste Oordeel: er bestaat namelijk een balans tussen Boven en beneden. Van op de aarde stijgt er een noodkreet op naar de Hemel en vanuit de Hemel weerklinkt het antwoord. Zo is er het getuigenis, waarin engelen naar Lot worden gezonden, wanneer de schreeuw van overspel en ontucht opstijgt uit Sodom en er de zielen van de rechtvaardigen foltert.

Genesis 19:

13.      “Wij gaan deze plaats verwoesten, want groot is het geroep over haar voor de Heer. Daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te verwoesten.”

14.      Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen en zeide: “Staat op, verlaat deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten.” Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste.

De inwoners van Sodom namen niets ernstig en beschouwden alles als een groep: ze realiseerden zich niet hoe zwaar de consequenties van hun daden waren. Daarom stierf ook de vrouw van Lot, zij was Gods Woord onwaardig. Wij hebben Gods getuigenis, dat Hij aan Noach gaf, net voor de zondvloed losbarste: “En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven, wat al wat leeft, had zijn weg op de aarde verdorven.”3  En de hemelsluizen openden zich en de vloed kwam over de aarde. Voor wat de toekomst betreft, hebben wij àndere antwoorden, die onze daden op aarde aanbelangen:

Openbaring 14:

12.      Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

13.      En ik hoorde een stem uit de Hemel zeggen: “Schrijf. ‘Zalig de doden, die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.’”

14.      En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon met een gouden kroon op Zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand.

15.      En een andere engel kwam uit de Hemel en riep met luider stem tot Hem, Die op de wolk gezeten was: “Zend Uw sikkel uit en maai, want de ure van maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.”

16.      En Hij, Die op de wolk gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid.

17.      En een andere engel kwam uit de tempel, die in de Hemel is, ook hij met een scherpe sikkel.

18.      En een andere engel kwam uit het altaar. Deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: “Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.”

19.      En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.

20.      En de persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Hoe wij ook passages uit de Bijbel interpreteren, we moeten steeds waakzaam en zorgvuldig zijn. Eén ding staat als een paal boven water: zonden en misdaden leiden de mensheid naar een toekomst met nog meer apocalyptische rampen.

1 2Pet. 3,10
2 Wijsheid van Jezus Sirach 40,8-9
3 Gen. 6,12

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven