GEBED AAN AARTSENGEL MICHAËL

God, Heer, grote heerser zonder aanvang, stuur mij, Heer, uw aartsengel Michaël om mij te helpen, mij te beschermen tegen vijanden, gezien en ongezien.

O, Michaël, grote aartsengel, onverzettelijke en heerser over alle hemelse machten, wees mijn hulp in alles: in ziekte, in onrecht, in droefenis, in eenzaamheid, onderweg, op reis, op het water, op het werk, op school, verlos mij  van alle duivelse misleidingen. Als gij me hoort, uw dienaar, smekend en uw naam roepend, snel mij te hulp en verhoor mijn gebeden.

Aldus, grote aartsengel, overwin allen die zich tegen mij keren, bescherm mij en behoed mij voor de Boze met de kracht van het ware Kruis en de grote boodschappers, de aartsengelen Gabriël, Rafaël, Uriël, Varahiël, Sealatiël en Ehudiël en van de hemelse krachten, voor immer, nu en voor eeuwig en tot in alle tijden.

Amen.


OCHTENDGEBED

Geschreven door priester Arsenie Boca

Heer Jezus Christus, help me dat ik vandaag de hele dag er voor zorg mezelf weg te cijferen, want wie weet uit hoe veel grote kleinigheden ik grote vijandschap zal maken, en zo, op mijn gesteld zijn, U verlies.

Heer Jezus Christus, help me dat mijn gebed in Uw allerheiligste naam sterker in mijn geest werkt dan de bliksem in de hemel, dat niet de schaduw van mijn slechte gedachten mij niet overschaduwen, want zie, ik zondig voortdurend.

Heer, die mysterieus onder de mensen leeft, heb medelijden met ons, want wij dwalen struikelend door het duister. Onze zonden hebben ons geestesoog bezoedeld, het verloochenen heeft zich verhard als een muur, onze harten daarbij versteend en dat alles samen heeft ons tot zondaar gemaakt waarbij we U ziek, hongerig en zonder kleding lieten, en zo onze dagen vergeefs verkwistende, overschaduwd tot de grond toe.

Heer, die mysterieus onder de mensen leeft, heb erbarmen. Steek de kerkers in brand, ontsteek de liefde in onze harten, verbrand de doornen van onze zonden en maak licht in onze ziel.

Heer, die mysterieus onder de mensen leeft, heb erbarmen. Kom in ons wonen, samen met de Vader en Uw Heilige Geest, dat de Heilige Geest voor ons zal bidden met onbeschrijflijk diepe zuchten, als stem en geest onmachtig blijven.

Heer, die mysterieus onder de mensen leeft, heb erbarmen, dat wij ons niet realiseren hoe onvolmaakt wij zijn, hoe dicht u in onze harten bent en hoe ver wij ons door onze zonden van U afwenden.

Laat Uw licht over ons schijnen opdat wij het licht door Uw ogen zien, dat wij tot in de eeuwigheid door U leven.

Licht en onze vreugde, dankzij U.

Amen.

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven